مشتریان مجتمع چاپ آذرتایماز

داروسازی دانا

شبنم سحر آذربایجان

اطلس فام

پاکسان

پاک یوم

پاکشو

واکس ستاره

شیرین عسل

آرمان گلدشت(بقاء)

شرکت شیر پگاه

تبرک خراسان

شرکت ماهوند

پدرام خراسان

ایران شکلات

آسیاشور(طراوت)

شرکت زم زم

شرکت اروم آدا

آیسودا

پشمک حاج عبدالله

برگ ریزان

تکین آذر(ناملی)

شرکت روغن اویلا

شرکت روغن فامیلا

داروسازی

داروسازی دانا

گروه‌های صنعتی

شبنم سحر آذربایجان

اطلس فام

پاکسان

پاک یوم

پاکشو

واکس ستاره

صنایع غذایی

شیرین عسل

آرمان گلدشت(بقاء)

شرکت شیر پگاه

تبرک خراسان

شرکت ماهوند

پدرام خراسان

ایران شکلات

آسیاشور(طراوت)

شرکت زم زم

شرکت اروم آدا

آیسودا

پشمک حاج عبدالله

برگ ریزان

تکین آذر(ناملی)

شرکت روغن اویلا

شرکت روغن فامیلا

همیشه در انتظار شما هستیم …